Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Hepie: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Hepie;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Hepie georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 5. Dag: kalenderdag;

Artikel 2 – Identiteit van Hepie

Vestigingsadres:

Frans Halsstraat 23
5995 CM Kessel (Lb)

E-mailadres:                       info@hepie.nl

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Hepie en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Hepie zijn overeengekomen.
 3. Hepie heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de Hepie website te wijzigen

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Hepie niet
 3. De door Hepie gebruikten afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan de op de website getoonde afbeeldingen of voorbeelden. Hepie is te allen tijde gemachtigd afbeeldingen en/of illustraties te wijzigen.
 4. Alle producten worden voorzien vaan een persoonlijke tekst en daardoor uniek gemaakt voor de consument. Dit is geen bandwerk maar handwerk, waardoor kleine onderlinge verschillen kunnen voorkomen.
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Hepie onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. De administratie van Hepie geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de consument aan Hepie verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Hepie verrichte leveringen. Hepie erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de consument dit eveneens.
 4. De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: een omschrijving van het product dat door de consument gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten; de prijs van het product, de verzendkosten, klantgegevens als naam, factuuradres, adres waar het product naar toe gestuurd wordt en e-mailadres van de consument; het ordernummer van de overeenkomst; het e-mailadres en vestigingsadres van Hepie, waar de consument met vragen omtrent de bestelling terecht kan.
 5. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Hepie passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Hepie daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 6. Hepie kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Hepie op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Hepie alleen worden uitgesloten indien Hepie dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Op onze Hepie site staat vermeld dat gepersonaliseerde artikelen uitgesloten zijn van het herroepingsrecht

 

 

Artikel 7 –Prijzen en betaling

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Hepie producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Hepie geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Hepie behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen ingeval van druk- en/of zetfouten.
 5. Behalve indien partijen anders overeengekomen, dient de consument de goederen te betalen bij de bestelling der goederen. Een bestelling gaat pas in planning wanneer de betaling bij Hepie binnen is.

 

Artikel 8 – Levering en uitvoering

 1. Hepie zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Wanneer er bij de bestelling een foutief of onvolledig verzendadres wordt opgegeven en de zending is teruggekeerd naar Hepie dienen er opnieuw de afgesproken verzendingskosten betaald te worden door de consument.

 1. De door Hepie opgegeven levertijden staan vermeld op de orderbevestiging en zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. De opgegeven levertijden gelden vanaf het moment van ontvangst van betaling door de klant
 2. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 3. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Hepie het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij Hepie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Hepie blijft eigenaar van de goederen tot het moment van uitlevering aan de consument.
 6. Vanwege het persoonlijke karakter komt het recht op retournering en annulering van gepersonaliseerde producten te vervallen.

 

Artikel 9 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Hepie Ze dienen uiterlijk 7 dagen na aflevering van de producten door de consument kenbaar gemaakt te worden. Bij gegronde klachten kan alleen aanspraak worden gemaakt op heruitvoering van de opdracht.
 2. Bij Hepie ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Hepie binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Wij doen ons best om veilige producten te maken. Desondanks kan het voorkomen dat kleine kinderen zich bezeren aan onze producten. Bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend een dichtvallende klep van de puzzel naamkist. Hepie kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Artikel 10 – Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

 1. Hepie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de consument indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Omstandigheden zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie-    of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.